Privacy- en Cookiebeleid

Bij Balletschool de Kattensprong (zie hier onze bedrijfsgegevens) wordt zorgvuldig omgegaan met jouw privacy. Wij zijn als gegevensverwerker verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens wanneer jij bij ons een dansles en/of informatie over ons lesaanbod aanvraagt. Alle verwijzingen in dit beleid naar "wij", "ons" of "onze" moeten worden beschouwd als een verwijzing naar Balletschool de Kattensprong. In deze privacyverklaring van Balletschool de Kattensprong, ingegaan op 25 mei 2018 en van toepassing op alle diensten van Balletschool de Kattensprong, wordt precies beschreven hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij jouw privacy beschermen, welke rechten jij hebt en onder welke voorwaarden wij de informatie aan jou of anderen verstrekken. Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij jou duidelijk en compleet informeren over jouw privacy. Heb je vragen over de manier waarop wij omgaan met privacy, dan kun je die stellen via ons reguliere mailadres, telefoonnummer of postadres.

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en informeren je graag over de veiligheid en privacy van jouw persoonlijke gegevens. Voor het geven van lessen, het organiseren van evenementen, het administreren van deelname, het informeren over onze diensten en beleidswijzigingen, en het kunnen innen van verschuldigde bedragen verwerken wij gegevens over onze (proefles)leerlingen en andere personen die danslessen bij ons afnemen. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor de benoemde doelen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Wij delen gegevens alleen met derden als daar expliciet toestemming voor gegeven is, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet of noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Voor zover wij gebruik maken van derden voor het uitvoeren van de overeenkomst hebben wij verwerkingsovereenkomsten met hen afgesloten, om de gegevens te beschermen. Wij hebben nog nooit persoonsgegevens aan derden verkocht of geld verdiend door het tonen van reclames van derden, en zullen dat ook nooit gaan doen.

Wij volgen hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels GDPR). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. Indien wij persoonsgegevens delen met partijen buiten de EU zullen wij ervoor zorg dragen dat hun privacybeleid overeenkomt met de richtlijnen van de AVG. De AVG is op 25 mei van 2016 van kracht geworden, treedt op 25 mei 2018 in werking en volgt daarmee de Wet Bescherming Persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Wij zullen deze verklaring af en toe aanpassen, bijvoorbeeld omdat onze website, beleid of de wetgeving veranderd. Wij behouden het recht om de inhoud van deze verklaring te allen tijde en zonder voorafgaande melding te wijzigen. Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 26-03-2030.

Let op: "onze website" verwijst alleen naar www.balletschooldekattensprong.nl. Websites van derden en widgets van sociale media waarnaar gelinkt wordt vanaf onze website en sociale media zijn niet van ons en vallen dus ook niet binnen ons privacybeleid. Wij zijn niet aansprakelijk voor hyperlinks of andere verwijzingen vanaf onze website naar de website van derden, noch voor de wijze waarop door die derden wordt omgegaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je om het privacybeleid van de desbetreffende website te raadplegen voor meer informatie. Een hyperlink of andere verwijzing impliceert niet dat wij gelieerd zijn aan de desbetreffende organisatie, noch dat wij de inhoud van de desbetreffende website onderschrijven.

Hoe verzamelen wij gegevens?

Balletschool de Kattensprong verwerkt alleen persoonsgegevens van mensen die gebruik maken van onze diensten. Wij krijgen gegevens rechtstreeks van deze betrokkenen, doordat zij deze actief aan ons verstrekken door bijvoorbeeld een inschrijvingsformulier op onze website in te vullen, een mail naar ons te sturen, met ons te telefoneren, deel te nemen aan onze lessen, voorstellingen, examens en/of andere evenementen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar zonder toestemming van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als jij er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

Wij verwerken persoonsgegevens om de (proef)les of andere dienst die jij zelf bij ons hebt aangevraagd aan jou te kunnen leveren. Om deze overeenkomst uit te kunnen voeren moeten wij immers jouw gegevens gebruiken voor bijvoorbeeld het administreren van jouw aanvraag, het afhandelen van jouw betaling en  het informeren over onze diensten en eventuele wijzigingen daarin. Daarnaast filmregistreren en fotograferen wij onze leerlingenvoorstellingen op basis van gerechtvaardigd belang: wij vinden het belangrijk voor onze ontwikkeling om voorstellingen intern (alleen door leerlingen en docenten van de balletschool) terug te kunnen zien en leerlingen intern in de gelegenheid te stellen professionele foto's van de leerlingenvoorstellingen te ontvangen en/of af te laten drukken. Voor het gebruik en publiceren van foto-/filmmateriaal ten behoeve van de promotie van onze balletschool, en voor het op de hoogte gehouden worden van ons lesaanbod, vragen wij bij inschrijving expliciet om toestemming. Als wij van plan zijn jouw persoonsgegevens te verwerken op een manier die niet direct verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst dan vragen wij jouw toestemming hiervoor voordat wij deze verwerking starten. Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dit zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens op toeziet.

Van onze (proefles)leerlingen en andere afnemers van danslessen verwerken wij de volgende gegevens:

Welke gegevens wij verzamelen Waarom wij deze verzamelen Wettelijke grondslag
Voor- en achternaam leerling, klantnummer en type abonnement  Om de (proefles)leerling / afnemer te kunnen identificeren, aan te spreken en deelname te registreren Uitvoering van de overeenkomst
Voor- en achternaam ouder / voogd Om de ouderlijke toestemming van de minderjarige (proefles)leerling / afnemer te kunnen verifiëren Uitvoering van de overeenkomst
Geboortedatum en geslacht Om de (proefles)leerling / afnemer te kunnen plaatsen in de lesgroep die het beste past bij de leeftijd en het niveau van de leerling met betrekking tot de reguliere lessen en tot de syllabus en de dansexamens van de IDTA Uitvoering van de overeenkomst
PIN-nummer IDTA dansexamens en examenresultaten Om indien van toepassing de leerling / afnemer in te schrijven voor de dansexamens van de IDTA. Uitvoering van de overeenkomst
Om van de dansexamens te kunnen leren door de resulaten aan onze leerlingen te tonen en bespreken; om de ontwikkeling van onze balletschool door de jaren heen te kunnen volgen Gerechtvaardigd belang
Adresgegevens Om facturen naar toe te sturen Uitvoering van de overeenkomst
Telefoonnummer Om over de afgenomen dienst te informeren Uitvoering van de overeenkomst
E-mailadres Om over de afgenomen dienst te informeren en facturen naar toe te sturen Uitvoering van de overeenkomst
Om de (proefles)leerling / afnemer op de hoogte te houden van ons lesaanbod Toestemming van de (proefles)leerling / afnemer
(Gezondheids)problemen en/of danservaring en/of overige persoonsgegevens die je actief verstrekt Om indien nodig lessen, examens en/of voorstellingen aan te passen aan de (proefles)leerling / afnemer en zodoende eventuele risico's op ongelukken te verminderen Uitvoering van de overeenkomst   
Foto-/filmmateriaal van de lessen, examens, voorstelling en andere evenementen van de balletschool Om promotie te maken voor de balletschool publiceren wij foto's op onze website, social media, flyers, en andere media Toestemming van de (proefles)leerling / afnemer
Filmregistratie van de leerlingvoorstellingen Om van de voorstellingen te kunnen leren door deze intern aan onze leerlingen, vrijwilligers en dansdocenten te tonen en bespreken; om de ontwikkeling van onze balletschool door de jaren heen te kunnen volgen Gerechtvaardigd belang
Foto's van de leerlingvoorstellingen Om leerlingen in de gelegenheid te stellen professionele foto's van de leerlingenvoorstellingen digitaal te ontvangen en/of af te laten drukken Gerechtvaardigd belang
Transactiegeschiedenis (datum, factuurnummer en hoogte van bedrag) Om de betalingen van facturen te kunnen controleren Uitvoering van de overeenkomst
Barcode van de Stadspas Om indien van toepassing Stadspaskortingen toe te kunnen kennen en/of een aanvraag te kunnen doen bij het Jongerencultuurfonds Uitvoering van de overeenkomst
Op welke school de leerling zit, motivatie van deelname en de financiële situatie (type inkomen en netto maandinkomen) Om indien van toepassing een aanvraag te kunnen doen bij het Jongerencultuurfonds Uitvoering van de overeenkomst

Indien wij klachten behandelen en/of rechtsvorderingen verdedigen / vaststellen, kunnen wij gebruik maken van de bovenstaande gegevens, indien deze relevant zijn voor de betreffende klacht / rechtsvordering. De wettelijke grondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang.

Let op: kijklessen en voorstellingen zijn openbare evenementen die dus open zijn voor publiek. Door hieraan deel te nemen kunnen er ook foto's / filmpjes gemaakt worden van de leerling door het publiek. Deze foto's / filmpjes worden niet in onze opdracht gemaakt en vallen daarmee eveneens volledig buiten onze controle. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verspreiding hiervan. Tijdens reguliere lessen is publiek niet toegestaan en worden ouders/verzorgers expliciet gevraagd om geen foto's / filmpjes van de leerlingen te maken.

Wat gebeurt er als ik de gevraagde gegevens niet verstrek?

Omdat wij deze gegevens nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren (zie hierboven), is het helaas niet mogelijk om danslessen bij ons te volgen / af te nemen zonder de gevraagde gegevens aan ons te verstrekken.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wanneer de aangevraagde dienst afgelopen is bewaren wij jouw persoonsgegevens nog maximaal drie jaar, tenzij jij ons verzoekt deze gegevens al eerder te verwijderen. Wij bewaren deze gegevens voor het geval je de dienst weer wilt hervatten (zodat klantnummer e.d. opnieuw gebruikt kunnen worden), om je de gelegenheid te geven deze gegevens elders op te slaan en om eventuele claims die na afloop van de dienst naar boven komen nog te kunnen behandelen. Na drie jaar geen gebruik van onze diensten gemaakt te hebben, achten we de kans klein dat je de dienst weer wilt hervatten, zijn mogelijke claims verjaard, en verwijderen wij jouw persoonsgegevens.

Let op: de aangevraagde dienst is pas afgelopen als ook alle bijbehorende facturen volledig betaald zijn! Daarnaast bewaren wij onze administratie, waarin jouw persoonsgegevens verwerkt zijn, maar liefst zeven jaar om te voldoen aan de administratieplicht van de belastingwetgeving. Deze administratie kan dan ook niet op verzoek eerder verwijderd worden. Wanneer jij toestemming hebt gegeven om op de hoogte gehouden te worden van ons lesaanbod, bewaren wij jouw e-mailadres totdat jij deze toestemming weer intrekt. Wanneer jij toestemming hebt gegeven voor het publiceren van foto's van jou(w kind) ten behoeve van de promotie van de balletschool, bewaren wij deze foto's totdat jij deze toestemming weer intrekt.

Met wie delen wij gegevens?

Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld aan de politie of de belastingdienst) en/of wanneer jij hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven. Met deze dataverwerkers is overeengekomen dat zij geen gebruik mogen maken van jouw persoonsgegevens op een andere manier dan wij van hen gevraagd hebben of wij aan hen hebben toegezegd. Zij mogen deze gegevens niet met derden delen, zij beveiligen deze gegevens en zij behouden deze gegevens slechts voor de periode die nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou.  

Voor het afnemen van internationale dansexamens maken wij gebruik van de diensten van de International Dance Teachers Association (IDTA). Om deze examens uit te kunnen voeren delen wij met hen de voor- en achternaam van de leerling, geslacht en leeftijd (leeftijd op het moment van examinering, geen geboortedatum!) van leerlingen / afnemers die zichzelf actief voor deelname aan de examens opgegeven hebben. Indien een deelnemende leerling een (gezondheids)probleem heeft die om aanpassing vraagt van de examens om deelname mogelijk te maken, wordt de IDTA hierover geïnformeerd. Deze gegevens worden maximaal 12 maanden door de IDTA bewaard, alvorens verwijderd te worden. De gegevens met betrekking tot de behaalde certificaten worden voor altijd bewaard, om de echtheid van certificaten te kunnen controleren. Voor meer informatie over de manier waarop de IDTA met jouw persoonsgegevens omgaat verwijzen wij jullie graag door naar IDTA's Privacybeleid. De examenresultaten worden op onze website gepubliceerd onder het PIN (Personal Identification Number) dat de IDTA de leerling toewijst. Het PIN is een uniek nummer en alleen de IDTA, de balletschool en de leerling zelf weten welke leerling bij welke PIN hoort.

Voor het toekennen van onze Stadspaskorting maken wij gebruik van de diensten van de  Gemeente Amsterdam. Om deze korting toe te kunnen passen delen wij met hen de barcode van de Stadspas van leerlingen / afnemers die zichzelf actief voor deelname aan de Stadspaskorting opgegeven hebben. Voor meer informatie over de manier waarop de Gemeente Amsterdam met jouw persoonsgegevens omgaat verwijzen wij jullie graag door naar het Privacybeleid van de Gemeente Amsterdam.

Voor het doen van een aanvraag bij het Jongerencultuurfonds maken wij gebruiken van de diensten van het Jongerencultuurfonds. Om deze aanvraag te kunnen doen delen wij met hen de voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, e-mail, school, financiële situatie, barcode van de stadspas en motivatie van deelname van leerlingen / afnemers die zichzelf actief voor een aanvraag bij het Jongerencultuurfonds opgegeven hebben. Voor meer informatie over de manier waarop het Jongerencultuurfonds met jouw persoonsgegevens omgaat verwijzen wij jullie graag door naar het Privacybeleid van het Jongerencultuurfonds.

Voor het geven van de danslessen kunnen wij gebruik maken van de diensten van dansdocenten. Om deze lessen voor te kunnen bereiden, uit te kunnen voeren, en de aanwezigheid van de leerlingen bij te houden en ouders in geval van nood te kunnen contacteren delen wij met hen de voor- en achternaam van de leerling, telefoonnumer en leeftijd (geen geboortedatum!) van de leerlingen / afnemers van de betreffende les. Indien een deelnemende leerling een (gezondheids)probleem heeft die om aanpassing vragen van de lessen om deelname mogelijk te maken, wordt de dansdocent hierover geïnformeerd.

Voor het organiseren van voorstellingen en examens kunnen wij gebruik maken van de diensten van vrijwilligers. Om deze evenementen uit te kunnen voeren delen wij met hen die groepjes leerlingen begeleiden de voornaam van de leerling.

Voor het innen van het lesgeld kunnen wij na de tweede herinnering gebruik maken van de diensten van incassobureaus. Om deze lesgelden te innen delen wij met hen de voor- en achternaam van ouder / voogd en leerlingen adresgegevens, telefoonnummer, e-mail en de bijbehorende facturen.

Voor het ontwerpen en onderhouden van deze website maken wij gebruik van de diensten van websitebedrijf Webnode. Om onze website te kunnen laten functioneren maken zij gebruik van cookies (Zie hiervoor ook Gebruiken wij cookies?).

Voor het maken van professionele foto's van de leerlingenvoorstellingen maken wij gebruik van de diensten van Fotograaf Adwin Verschoor. De Fotograaf behoudt het auteursrecht over de foto's en bewaard de foto's als onderdeel van zijn portfolio. Foto's die tijdens de voorstelling gemaakt worden van leerlingen die geen toestemming hebben gegeven voor het gebruik door de balletschool voor promotiedoeleinden worden niet gepubliceerd, maar wel gemaakt en bewaard om intern (met onze leerlingen, vrijwilligers en dansdocenten) te delen en indien gewenst af te laten drukken. Voor het intern (met onze leerlingen, vrijwilligers en dansdocenten) delen van de foto's en filmregistraties van onze leerlingenvoorstellingen maken wij gebruik van de diensten van OneDrive. Voor meer informatie waarop OneDrive met jouw persoonsgegevens omgaat verwijzen wij jullie graag door naar het Privacybeleid van OneDrive.

Voor het ontwerpen en onderhouden van onze facebookpagina maken wij gebruik van de diensten van het bedrijf Facebook. Om deze pagina te kunnen laten functioneren maken zij gebruik van cookies. Voor meer informatie over de manier waarop Facebook met jouw persoonsgegevens omgaat verwijzen wij jullie graag door naar Facebooks Privacybeleid.

Voor het geven van online dansonderwijs maken wij gebruik van de diensten van Google Classroom. Om deze pagina te kunnen laten functioneren maken zij gebruik van cookies en dien je in te loggen met jouw eigen Google-account. Voor meer informatie over de manier waarop Google met jouw persoonsgegevens omgaat verwijzen wij jullie graag door naar Google's Privacybeleid.

Om promotie te maken voor de balletschool publiceren wij foto's op onze website, social media, flyers, en andere media. Onder andere media verstaan wij drukwerk en/of websites van de met ons samenwerkende instanties zoals Sjors Sportief, de Kidsgids, Gemeente 's-Hertogenbosch, Gemeente Amsterdam, IDTA, lokale kranten, etc.. Hiervoor gebruiken wij foto-/filmmateriaal van de lessen, examens, voorstelling en andere evenementen van de balletschool. Wij gebruiken alleen foto's van leerlingen die hiervoor expliciet toestemming hebben gegeven.

Gebruiken wij cookies?

Voor het ontwerpen en onderhouden van deze website maken wij gebruik van de diensten van websitebedrijf Webnode. Wanneer je onze website bezoekt, kan het zijn dat Webnode één of meerdere technische en functionele cookies - een klein tekstbestand met een reeks alfanumerieke karakters - verstuurt naar jouw computer, tablet of smartphone, waarmee jouw browser uniek geïdentificeerd wordt. Webnode gebruikt zowel sessie-cookies als permanente cookies. Een permanente cookie blijft op jouw harde schrijf staan nadat je jouw browser afsluit. Permanente cookies kunnen worden gebruikt door jouw browser bij volgende bezoeken aan de site. Permanente cookies kunnen worden verwijderd door het volgen van het help-bestand van jouw browser. Een sessie-cookie is tijdelijk en verdwijnt automatisch nadat je jouw browser afsluit. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Hoe je de instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Hiervoor kun je de helpfunctie raadplegen. Dit moet je voor elke browser en elk apparaat dat je gebruikt apart instellen. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Sommigen kenmerken van de site functioneren echter niet good als deze uitgeschakeld zijn. 

Wanneer jij onze site bekijkt slaan de servers van Webnode door middel van de cookies automatisch bepaalde informatie op in een logbestand. Het gebruik van cookies is in principe veilig. Deze server logs kunnen informatie bevatten zoals jouw webverzoek, IP-adres, browser type, browser taal, verwijzende / einde pagina's en URL, platform type, aantal klikken, domeinnamen, ladingpagina's, bekeken pagina's en de volgorde van deze pagina's, de tijd dat je doorbracht op bepaalde pagina's, de datum en tijd van jouw verzoek, en één of meerdere cookies die jouw browser uniek kunnen identificeren. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Cookies kunnen dus niet worden gebruikt voor e-mail- of (tele)marketing acties.

Door het gebruik van cookies functioneert onze website beter. Voor het gebruik van functionele cookies is volgens de wet geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld. Webnode gebruikt ze om de opties en functionaliteit van onze website aan jou te kunnen aanbieden en onderhouden, om de kwaliteit en het ontwerp van de website te verbeteren, en het creëren van nieuwe functies, promoties, functionaliteit en diensten door het opslaan, bijhouden en analyseren van gebruikersvoorkeuren en trends. De cookies die Webnode gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en jouw gebruiksgemak. Zo lezen ze je browerinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm weer te geven en zorgen ze ervoor dat de website bereikbaar blijft door deze gelijkmatig te belasten. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen op het gebied van taal en helderheid. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Voor het geruik van functionele cookies is volgens de wet geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld. Voor meer informatie over de manier waarop Webnode met jouw persoonsgegevens omgaat verwijzen wij jullie graag door naar Webnodes Privacybeleid.

Jouw gegevens inzien, aanpassen, meenemen of verwijderen, een toestemming wijzigen, of een klacht indienen?

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen, mee te nemen of te verwijderen. Op verzoek kan je een kopie ontvangen van de gegevens die wij van jou verwerken. Je mag deze corrigeren en/of aanvullen wanneer deze onjuist en/of onvolledig zijn. Meenemen, ook wel gegevensoverdracht genoemd, betekent dat jij bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Op verzoek kunnen wij jouw gegevens verwijderen. Verwijderen kan echter alleen als de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en er geen wettelijke verplichting bij ons ligt om de gegevens te behouden (zie hiervoor het kopje Hoe lang bewaren wij gegevens?). Ook heb jij het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 
Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking, voor bijvoorbeeld het publiceren van foto's en/of de update van ons lesaanbod, weer in te trekken. Wanneer jij jouw toestemming voor het publiceren van foto's intrekt, zullen wij geen nieuwe foto's meer van jou(w kind) publiceren. Wij zijn echter niet in staat om reeds gepubliceerde foto's volledig uit het publieke domein weg te halen. De reeds gepubliceerde foto's zullen wij van onze website en sociale media verwijderen. Het is echter niet mogelijk om de foto's die opgenomen zijn in (papieren) flyers en andere media ten behoeve van de promotie van onze balletschool zomaar te verwijderen. 
 
Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering en/of gegevensoverdraging, een intrekking van jouw toestemming, en/of jouw bezwaar sturen naar ons reguliere mailadres, telefoonnummer of postadres. Wij gaan pas in op het verzoek als wij voldoende zeker zijn dat jij bent wie jij zegt te zijn. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou gedaan is, kunnen wij je daarom vragen om jezelf te identificeren, door bijvoorbeeld een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van jouw privacy jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij rekenen hiervoor, zoals wettelijk bepaald, géén kosten, maar in geval van een bewezen ongegrond of buitensporig verzoek, of indien je heel veel verzoeken indient, behouden wij wel het recht om een redelijke administratieve vergoeding te vragen of het verzoek te weigeren. Wij willen jou er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, maar we raden je aan om altijd eerst met ons contact op te nemen om het probleem te kunnen verhelpen.
 
Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
 
De bescherming van jouw privacy is belangrijk voor ons. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan  contact  op.