Scroll down for English

Halfjaarabonnement

Met het halfjaarabonnement koop je lessen in van

 • 12 februari t/m 6 juli 2024 (ons voorjaarblok 2024) én deelname aan onze voorstelling
 • 7 september 2024 t/m 9 februari 2025 (ons najaarblok 2024) én deelname aan onze internationale dansexamens
 • 12 februari t/m 29 juni 2025 (ons voorjaarblok 2025) én deelname aan onze voorstelling

Tijdens voorstellingen, examens, schoolvakanties en feestdagen worden er geen lessen gegeven en dit is al berekend in de prijs van het abonnement. Na afloop van het gekozen abonnement, kun je eenvoudig verlengen met een nieuw abonnement naar keuze. Let op: het is niet mogelijk om tussentijds op te zeggen! Wil je een abonnement dat eerder of later afloopt? Kijk dan naar onze schooljaar- of mini-abonnementen!

De totale kosten van het halfjaarabonnement Voorjaar 2024 zijn:

 • Bij 1 les per week
  • van 45 minuten E135,00 per halfjaar (bijvoorbeeld E27,00 per maand bij 5 maandelijkse termijnen)
  • Bij 60 minuten E148,50 per halfjaar (bijvoorbeeld E29,70 per maand bij 5 maandelijkse termijnen)
 • Bij 2 lessen per week E189,00 per halfjaar (bijvoorbeeld E37,80 per maand bij 5 maandelijkse termijnen)
 • Bij 3 of meer lessen per week E230,00 per half jaar (bijvoorbeeld E46,00 per maand bij 5 maandelijkse termijnen)
 • Administratiekosten bij het afsluiten of omzetten van een abonnement

De totale kosten van het halfjaarabonnement Najaar 2024 / Voorjaar 2025 zijn:

 • Bij 1 les per week
  • van 45 minuten E165,00 per halfjaar (bijvoorbeeld E33,00 per maand bij 5 maandelijkse termijnen)
  • van 60 minuten E180,00 per halfjaar (bijvoorbeeld E36,00 per maand bij 5 maandelijkse termijnen)
 • Bij 2 lessen per week E225,00 per halfjaar (bijvoorbeeld E45,00 per maand bij 5 maandelijkse termijnen)
 • Bij 3 of meer lessen per week E260,00 per half jaar (bijvoorbeeld E52,00 per maand bij 5 maandelijkse termijnen)
 • Administratiekosten bij het afsluiten of omzetten van een abonnement

Wij rekenen 10 euro administratiekosten bij het afsluiten of omzetten van een abonnement. De administratiekosten worden niet gerekend wanneer je een nieuw abonnement afsluit, direct na afloop van een eerder abonnement. Bij meerdere leerlingen uit hetzelfde gezin bieden wij een gezinslidkorting van 5% op het goedkoopste abonnement.

Instromen na de start van het halfjaarblok

Wanneer je met de lessen begint nadat het blok al begonnen is, wordt 5,00 euro per gemiste lesweek voorafgaand aan de inschrijving van de totaalprijs van het abonnement afgetrokken. Indien hierbij gebruik gemaakt is van een 'gratis proefles', wordt deze proefles als de eerst gevolgde les gerekend en dus niet in mindering gebracht. Tot 3 weken voor het einde van het blok is het nog mogelijk om het bijbehorende halfjaarabonnement af te sluiten.

Betalingswijzen

Wanneer wij het inschrijfformulier van de leerling ontvangen hebben, ontvangt de leerling vervolgens per mail de bevestiging van inschrijving. Hierbij zit de factuur, evenals onze bankgegevens. De betaling dient in één keer of in maandelijkse termijnen overgemaakt te worden naar de balletschool. Bij te late betaling kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden, en indien nodig, kan de vordering uit handen worden gegeven. Alle daaruit voortvloeiende kosten zullen worden doorberekend naar de betreffende leerling.

Half year Subscription

With the Half Year Subscription you buy lessons from

 • 12 February until 6 July 2024 (our Spring Term 2024) ánd participation in our recital
 • 7 September 2024 until 9 February 2025 (our Autumn Term 2024) ánd participation in our international dance exams
 • 12 February until 29 June 2025 (our Sping Term 2025) ánd participation in our recital

No lessons are given during recitals, exams, school holidays and public holidays, and this has already been calculated in the price of the subscription. When the chosen subscription ends, you can easily renew with a new subscription of your choice. Attention: It is not possible to cancel before the end date of the subscription! Do you want a subscription with an earlier or later end date? Take a look at our mini- or school year subscriptions!

The compete costs of our Half Year Subcription Spring 2024 are:

 • With 1 lesson per week
  • of 45 minutes E135,00 per half year (example E27,00 a month with 5 monthly installments)
  • of 60 minutes E148,50 per half year (example E29,70 a month with 5 monthly installments)
 • With 2 lessons per week E189,00 per half year (example E37,80 a month with 5 monthly installments)
 • With 3 or more lessons per week E 230,00 per half year (example E46,00 a month with 5 monthly installments)
 • Administration fee when starting or converting a subscription E10,00

The compete costs of our Half Year Subcription Autumn 2024/Spring 2025 are:

 • With 1 lesson per week
  • of 45 minutes E165,00 per half year (example E33,00 a month with 5 monthly installments)
  • of 60 minutes E180,00 per half year (example E36,00 a month with 5 monthly installments)
 • With 2 lessons per week E225,00 per half year (example E45,00 a month with 5 monthly installments)
 • With 3 or more lessons per week E 260,00 per half year (example E52,00 a month with 5 monthly installments)
 • Administration fee when starting or converting a subscription E10,00

We charge a 10 euro administration fee when starting or converting a subscription. The administration costs are not charged when you start a new subscription, immediately after an earlier subscription expires. With several students from the same family we offer a family member discount of 5% on the cheapest subscription.

Starting after the start of the term

When you start the lessons after the term has already started, 5,00 euros for every missed week of class prior to enrollment will be deducted from the total price of the subscription. If you made use of a 'free trial lesson', this trial lesson is counted as the first lesson taken and therefore not deducted. Until  3 weeks before the end of the term is it still possible to buy the corresponding Half Year Subscription.

Payment methods

When we have received the enrollment form from the pupil, the pupil then receives the confirmation of enrollment by e-mail. This includes the invoice, as well as our bank details. Payment must be made in one go or in monthly installments to the ballet school. In the event of late payment, additional costs may be charged and, if necessary, the claim can be handed over. All resulting costs will be passed on to the pupil in question.