Scroll down for English

Mini-abonnement

Met het mini-abonnement koop je 6 lessen om te volgen binnen 6 aansluitende lesweken. Weken waarin geen lessen worden gegeven (tijdens examens, voorstellingen, schoolvakanties en feestdagen) worden niet meegeteld. Na afloop van het gekozen abonnement, kun je eenvoudig verlengen met een nieuw abonnement naar keuze. Let op: Het is niet mogelijk om het mini-abonnement tussentijds op te zeggen! Wij verkopen géén losse lessen of strippenkaarten. Wil je een abonnement dat later afloopt? Kijk dan bij onze schooljaar- of halfjaarabonnementen!

Deelname aan voorstellingen en internationale dansexamens is niet inbegrepen bij dit abonnement; afhankelijk van de beschikbaarheid kan dit indien gewenst apart bijgekocht worden.

De totale kosten van het mini-abonnement zijn tijdens schooljaar 2023-2024 60,00 euro en tijdens schooljaar 2024-2025 70,00 euro. Wij rekenen 10 euro administratiekosten bij het afsluiten of omzetten van een abonnement. De administratiekosten worden niet gerekend wanneer je een nieuw abonnement afsluit, direct na afloop van een eerder abonnement.

Indien gebruik gemaakt is van een 'gratis proefles', wordt deze proefles als de eerst gevolgde les gerekend van het abonnement. Vanaf 29 mei 2024 is het niet meer mogelijk om een mini-abonnement voor het schooljaar 2023-2024 af te sluiten. Het is dan nog wel mogelijk een halfjaarabonnement af te sluiten. Vanaf 26 mei 2025 is het niet meer mogelijk om een mini-abonnement voor het schooljaar 2024-2025 af te sluiten.

Betalingswijzen

Wanneer wij het inschrijfformulier van de leerling ontvangen hebben, ontvangt de leerling vervolgens per mail de bevestiging van inschrijving. Hierbij zit de factuur, evenals onze bankgegevens. De betaling dient in één keer overgemaakt te worden naar de balletschool. Bij te late betaling kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden, en indien nodig, kan de vordering uit handen worden gegeven. Alle daaruit voortvloeiende kosten zullen worden doorberekend naar de betreffende leerling.

Mini Subscription

With the Mini subscription you buy 6 classes to take during 6 subsequent weeks of classes. Weeks when no classes are given (during recitals, exams, school holidays and public holidays) are not counted. When the chosen subscription ends, you can easily renew with a new subscription of your choice. Attention: It is not possible to cancel the Mini Subscription before the end date of the subscription! We do NOT sell separate classes or pay as you go. Do you want a subscription with a later end date? Take a look at our half year or school year subscriptions!

Participation in recitals and international dance exams is NOT included in the costs of the Mini Subscription; depending on availability it is possible, if wanted, to buy this separately as an extra.

The total costs of the Mini Subscription are during School Year 2023-2024  60,00 euros and during School Year 2024-2025 70,00 euros. We charge a 10 euro administration fee when starting or converting a subscription. The administration costs are not charged when you start a new subscription, immediately after an earlier subscription expires.

If use is made of a 'free trial lesson', this trial lesson is counted as the first lesson from the subscription. From 29 May 2024 it is no longer possible to buy a Mini Subscription for the School Year 2023-2024. It will still be possible to buy a Half Year Subscription! From 26 May 2025 it is no longer possible to buy a Mini Subscription for the School Year 2024-2025.  

Payment methods

When we have received the enrollment form from the pupil, the pupil then receives the confirmation of enrollment by e-mail. This includes the invoice, as well as our bank details. Payment must be made in one go or in monthly installments to the ballet school. In the event of late payment, additional costs may be charged and, if necessary, the claim can be handed over. All resulting costs will be passed on to the pupil in question.