Algemene Voorwaarden 20-11-2015.pdf (102355)

Addendum
 
Wij garanderen niet dat de website en mobiele applicaties vrij zullen zijn van virussen, noch dat deze website en mobiele applicaties te allen tijde beschikbaar zijn en foutloos zullen werken. De werkzaamheid van de mobiele applicatie zijn bovendien tevens afhankelijk van de door uw mobiele telefoon gebruikte software. Het is de bezoeker niet toegestaan de website en mobiele applicaties te wijzigen, kopiëren, beschadigen, overbelasten, hinderen, uit te schakelen of het gebruik en functioneren van de website en mobiele applicaties te belemmeren. Commercieel gebruik van gegevens, afkomstig van en/of vertoond op de website en mobiele applicaties, is niet toegestaan, tenzij hiervoor voorafgaande toestemming is verkregen.
 
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en/of auteursrechten, ten aanzien van de website en mobiele applicaties en de hierop geplaatste content, zoals teksten, artikelen, afbeeldingen, foto’s, namen, logo’s en iconen, komen exclusief toe aan Balletschool de Kattensprong en/of haar licentiegevers. Indien je verdergaand gebruik wenst te maken van deze intellectuele eigendomsrechten, dan kun je voor een licentie contact opnemen met ons. Balletschool de Kattensprong en/of haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Balletschool de Kattensprong

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

 1. De balletschool: Balletschool de Kattensprong, een eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister.

 2. De leerling: De natuurlijke persoon die een lesovereenkomst of andere overeenkomst inhoudende onderricht of coaching op het gebied van dansante vorming en/of lichaamsbeheersing met de balletschool heeft afgesloten. Indien minderjarig heeft deze term tevens betrekking op de voogd (ouder / verzorger) van de betreffende leerling.

 3. De bezoeker: Enige natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij de door de balletschool gegeven lessen aanwezig is, dan wel met het doel om eventueel een lesovereenkomst aan te gaan, dan wel met het doel om kennis te maken met de balletschool, dan wel met het doel om een leerling te begeleiden / bezichtigen in de hoedanigheid van ouder / verzorger, overige familie of vrienden van de betreffende leerling.

 4. De website: www.balletschooldekattensprong.nl

 

Artikel 2. Aangaan lesovereenkomst en lesbevestiging

 1. De balletschool hanteert verschillende categorieën lesovereenkomsten.

 2. Om een lesovereenkomst aan te gaan dient de leerling zich in te schrijven voor de betreffende les via een inschrijfformulier verschaft door de balletschool. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld en ondertekend te zijn. Voor een minderjarige leerling geldt dat het aangaan van de lesovereenkomst altijd dient te geschieden door diens meerderjarige voogd.

 3. Door het indienen van het inschrijfformulier verklaart de leerling de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee zonder voorbehoud mee akkoord te gaan. De leerling verplicht zich tot het volgen van de lessen en tot het betalen van het daarvoor geldende lesgeld. De voogd die een lesovereenkomst aangaat namens een minderjarige leerling is ten alle tijden verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Voorwaarden.

 4. De lesovereenkomst is voor de leerling bindend nadat de balletschool de ingediende inschrijving heeft ontvangen, tenzij de balletschool aangeeft dat het gevraagde niet kan worden aangeboden of plaatsing niet (direct) mogelijk is. Indien plaatsing niet (direct) mogelijk is, wordt de leerling op een vrijblijvende wachtlijst geplaatst. Plaatsing voor een les geschiedt volgens het principe: “wie het eerst komt, wie het eerst wordt geplaatst” en “vol=vol”.

 5. De lesovereenkomst is voor de balletschool pas bindend wanneer de lesovereenkomst schriftelijk (per brief of per mail) is bevestigd door de balletschool. De leerling ontvangt een schriftelijke mededeling met bericht van plaatsing, de hoogte van het lesgeld en de lestijden voor de betreffende les. De les waarin de leerling geplaatst wordt, wordt bepaald door de balletschool op basis van leeftijd en niveau, maar kan op verzoek, in onderling overleg, worden aangepast.

 6. De balletschool kan niet aan de schriftelijke bevestiging worden gehouden, indien de leerling redelijkerwijs kan begrijpen dat de schriftelijke bevestiging, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 7. De lesovereenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 8. De balletschool werkt niet met losse lessen. De lesovereenkomst geldt altijd voor het gehele semester. Semester A loopt vanaf de eerste volledige week van september t/m de laatste week van december. Semester B loopt vanaf de eerste volledige week van januari t/m de laatste week van maart. Semester C loopt vanaf de eerste volledige week van april t/m de eerste week van juli.

 9. Tussentijdse instroom is mogelijk. Indien een leerling na aanvang van het semester begint, gaat de lesovereenkomst pas in vanaf de maand waarin de eerste les wordt gevolgd.

 10. Iedere potentiële leerling heeft recht op één vrijblijvende gratis les, de zogenaamde “proefles”. Indien de proefles leidt tot het aangaan van een lesovereenkomst, geldt de proefles als de eerst gevolgde les van het semester.

 11. Aan het voor het eerst aangaan van een lesovereenkomst zijn eenmalig administratiekosten verbonden, die gelijktijdig met de eerste betaling van het verschuldigde lesgeld dienen te worden voldaan.

 

Artikel 3. Lesgeld

 1. Tenzij anders vermeld zijn alle prijsnoteringen exclusief BTW, welke, indien van toepassing, afzonderlijk in rekening zal worden gebracht. (Op het moment van depot van deze Algemene Voorwaarden is les in dansante vorming aan leerlingen onder de 21 jaar vrijgesteld van omzetbelasting).

 2. De aanvangstdatum van het lesjaar, september, geldt als peildatum voor de leeftijd van de leerling en geldt voor het hele seizoen. Bij latere inschrijving geldt voor de BTW de leeftijd van de leerling op het moment van inschrijving.

 3. Lesgeld wordt altijd berekend over een geheel semester. Het lesgeld is verschuldigd, naar keuze, in één keer voor het gehele semester of door middel van periodieke gespreide betaling per maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 4. Indien een leerling na aanvang van het semester begint, wordt het lesgeld berekend over de periode vanaf de afwijkende start van het semester t/m het einde van het semester. De leerling betaalt het totale lesgeld met aftrek van het maandelijkse tarief voor de maanden waarin geen lessen gevolgd zijn. Het lesgeld is verschuldigd, naar keuze, in één keer voor het gehele semester of door middel van periodieke gespreide betaling per maand.

 5. Het lesgeld dient in alle gevallen steeds per vooruitbetaling vóór het begin van de nieuwe maand of het nieuwe semester, indien sprake van een betaling in één keer, te worden voldaan. Contante betaling is niet mogelijk. De bevestiging van de lesovereenkomst vermeldt een schema van vervaldata van lesgelden. De leerling is zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van het lesgeld.

 6. Onder handhaving van alle overige rechten en plichten, die wederzijds uit de lesovereenkomst voortvloeien, heeft de balletschool het recht om bij achterstand in enige betaling ten gevolge van de lesovereenkomst met onmiddelijke ingang de leerling voorgoed of tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, de toegang tot de lessen te ontzeggen. (zie artikel 5).

 7. Gedurende schoolvakanties en vrije dagen (zie artikel 7 lid 2), met uitzondering van de zomervakantie, blijft het lesgeld onverminderd verschuldigd. In de tariefstelling is hiermee rekening gehouden.

 8. Indien een leerling zich (her)inschrijft voor een volgend semester voor aanvang van dat semester geeft de balletschool 5% korting op het totale lesgeld.

 9. In het geval dat er sprake is van meerwerk dat is verricht op verzoek van de leerling, dat geen deel van een lesovereenkomst uitmaakt, zal dit meerwerk als een aanvullende opdracht afzonderlijk aan de leerling in rekening worden gebracht.

 10. Voor privélessen en workshops wordt het lesgeld en de duur in overleg bepaald.

 

Artikel 4. Prijsaanpassingen

 1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte c.q. lesbevestiging geldende prijzen.

 2. Alle in de bevestiging genoemde lesgelden en administratiekosten kunnen jaarlijks, per 1 augustus, worden aangepast met een door de balletschool nader te bepalen bedrag of percentage. De balletschool informeert de leerling uiterlijk 1 juni over de nieuwe tarieven.

 3. De balletschool behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte c.q. lesbevestiging en het moment waarop de uitvoering van de overeenkomst is beëindigd (het einde van het betreffende semester) prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, prijzen van grondstoffen, loonkosten, huren en andere aan derden te betalen kosten etc., deze verhogingen aan de leerling in rekening te brengen.

 4. Indien aldus een verhoging wordt doorgevoerd lopende de lesovereenkomst is de leerling in alle gevallen bevoegd de lesovereenkomst tot drie maanden na het doorvoeren van de verhoging te ontbinden. Dit laatste geldt echter niet indien de balletschool tot de prijsverhoging krachtens wetsbepaling verplicht is.

 5. De beëindiging van de lesovereenkomst op grond van lid 4 van dit artikel dient schriftelijk te geschieden en door de balletschool te zijn ontvangen tot drie maanden na het doorvoeren van de verhoging. Is geen schriftelijke beëindiging van de lesovereenkomst ontvangen, dan wordt de leerling geacht akkoord te zijn gegaan met de tariefwijziging.

 6. Alle in dit artikel genoemde prijsaanpassingen worden geacht deel uit te maken van de lesovereenkomst/bevestiging.

 

Artikel 5. Niet voldoen aan betalingsverplichtingen

 1. Bij niet, niet tijdig of niet volledig voldoen aan betalingsverplichting zal de leerling, na vanwege de balletschool schriftelijk te zijn aangemaand om binnen 8 dagen alsnog zijn verplichtingen na te komen, door het ongebruikt laten verlopen van deze termijn, zonder dat enige formaliteit is vereist, in gebreke zijn en zal de balletschool het recht hebben de lesovereenkomst te beëindigen, onverminderd de verplichting van de leerling tot vergoeding aan de balletschool van kosten, schaden en interesten. Daarna heeft de balletschool het recht op rente over het bedrag dat de leerling achterstallig is.

 2. De leerling zal dan verplicht zijn op eerste aanzegging door de balletschool de lessen niet meer bij te wonen, alles onverminderd de verplichting van de leerling tot betaling van het verschuldigde lesgeld, een eventuele rentevergoeding en van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke de balletschool maakt ter handhaving of uitvoering van de bepalingen van de lesovereenkomst, een en ander ter beoordeling van de balletschool.

 3. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in de lesovereenkomst vermelde bedrag, en de verschuldigde rente op 1,5% per kalendermaand of gedeelte daarvan. De rente wordt berekend van het moment der verschuldigdheid.

 4. De leerling neemt aan alle vergoedingen in het kader van dit artikel onverwijld te voldoen, overeenkomstig door de balletschool op te stellen rekening.

 5. Alle door de balletschool te maken kosten voor inning van achterstallige lesgelden, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de leerling. Alle kosten vallende op de lessen en op de betaling en inning van de lesgelden en ander op welke wijze ook uit de lesovereenkomst of de ontbinding ervan voortvloeiende vergoedingen, kosten, schaden en interesten, alsmede alle andere door de balletschool te maken kosten, zulks ter beoordeling van de balletschool, om naleving door de leerling van de lesvoorwaarden te realiseren, zijn voor rekening van de leerling.

 

Artikel 6 Beëindiging lesovereenkomst

 1. Indien een leerling de lesovereenkomst wil beëindigen tussen het tijdstip van offerte c.q. lesbevestiging en het moment waarop de uitvoering van de overeenkomst is beëindigd (het einde van het betreffende semester), dient deze dit schriftelijk (per brief of e-mail) aan de balletschool door te geven. De leerling wordt dan uitgeschreven, maar de leerling blijft wel het gehele lesgeld (t/m het einde van het betreffende semester) verschuldigd en er vindt geen restitutie van lesgeld plaats.

 2. Kwijtschelding van het lesgeld en/of restitutie van het lesgeld vindt uitsluitend plaats in geval van ziekte of een ongeval waardoor de leerling langer dan twee maanden geen lessen kan volgen, of bij vertrek uit de streek waarin de les wordt gevolgd, indien deze tot gevolg heeft dat de leerling niet meer in staat is tot het volgen van de lessen. Indien de balletschool dit wenst, dient de leerling hiervan bewijs te kunnen overleggen.

 3. De lesovereenkomst is definitief beëindigd, nadat de balletschool dit schriftelijk (per brief of e-mail) heeft bevestigd.

 4. Vóór het einde van de lesovereenkomst draagt de leerling zorg voor de tijdige betaling van alle nog verschuldigde lesgelden en overige, daarmee samenhangende kosten.

 5. De lesovereenkomst wordt automatisch verlengd voor het volgende semester, tenzij de leerling schriftelijk (per brief of e-mail) opzegt. Indien een leerling na afloop van het semester niet deel wil nemen aan de lessen in het volgende semester, dan dient de leerling uiterlijk de 20e van de maand voorafgaand aan het volgende semester schriftelijk (per brief of e-mail) op te zeggen. Zonder opzegging gaat de balletschool ervan uit dat de leerling doorgaat in het volgende semester en ontvangt de leerling een lesbevestiging voor het volgende semester. De leerling wordt hier tijdig in de betreffende maand over geïnformeerd.

 6. De balletschool geniet volledige artistieke vrijheid. De leerling is bekend met de prestaties van de balletschool. Indien de leerling omwille van artistieke opvattingen geen verdere medewerking wenst te verlenen aan uitvoering van de lesovereenkomst dan is de leerling nog steeds gehouden tot betaling van het verschuldigde lesgeld.

 

Artikel 7. Lesdoorgang

 1. Lessen zullen worden gegeven volgens het lesrooster dat de balletschool voor aanvang van het lesjaar zal publiceren op de website. De balletschool behoudt zich het recht voor, naar omstandigheden, lessen naar andere tijden en/of lesruimtes te verplaatsen, en zal dit tijdig kenbaar maken aan de desbetreffende leerlingen. Onvoorziene verplaatsingen van de lessen kunnen niet leiden tot restitutie van het lesgeld of een deel daarvan.

 2. Op algemeen erkende feest- en gedenkdagen (Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Pasen, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Hemelvaart, Pinksteren, Kerstmis, Koninginnedag), op Carnavalszondag, -maandag en -dinsdag, met Sinterklaas (5 december) en Sint Maarten (11 November), tijdens de regionale schoolvakanties van de basisscholen, en van de 2e week van juli t/m de laatste week van augustus, is de balletschool gesloten. De dagen voorafgaande aan algemeen erkende feestdagen is de balletschool vanaf 16:00 uur gesloten. Deze dagen waarop er geen of minder lessen gegeven worden, worden tijdig via de website bekend gemaakt.

 3. Indien lessen uitvallen wegens ziekte of een andere reden welke is opgekomen van de zijde van de balletschool, dan zal de balletschool zich inspannen om een vervangende les aan te bieden. Het niet gebruik maken van deze vervangende les geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld. Indien geen vervangende les wordt aangeboden, heeft de leerling indien meer dan twee lessen per lesjaar zijn uitgevallen, recht op restitutie volgens een regeling welke door de balletschool in de lesovereenkomst is opgenomen of welke is / wordt gepubliceerd op de website. Bij gebreke van een dergelijke regeling heeft de leerling recht op restitutie van het lesgeld per overeengekomen periode gedeeld door het aantal lessen over die periode volgens het lesrooster. Er wordt altijd geprobeerd om vervanging te regelen.

 4. De leerling wordt verzocht zich tijdig af te melden indien deze verhinderd is om een les te volgen. Afzegging door de leerling geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld of ontbinding van de lesovereenkomst. Gemiste lessen kunnen eventueel worden ingehaald tijdens een vergelijkbare les op een door de docente aangegeven dag en tijdstip.

 5. Wanneer er minder dan 3 leerlingen aanwezig zijn hoeft de les niet door te gaan.

 6. De balletschool behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren, te verzetten of samen te voegen met een andere cursus indien er onvoldoende inschrijvingen zijn. In geval van annulering door de balletschool heeft de leerling recht op terugbetaling van het reeds door de leerling betaalde lesgeld.

 

Artikel 8. Toezicht en gebruik lesruimtes

 1. De balletschool kan een eigen huishoudelijk reglement opstellen. Dit huishoudelijk reglement kan nadere regels geven met betrekking tot het gedrag van de leerling of bezoeker en de organisatorische gang van zaken rondom lessen en uitvoeringen. Een huishoudelijk reglement zal door de balletschool worden gepubliceerd op de website. De leerling of bezoeker dient zich te houden aan het op de betreffende locatie geldende huishoudelijke reglement (de huisregels) en maakt gebruik van het lesgebouw of delen daarvan, als ware deze voorzieningen zijn eigendom.

 2. Overtreding van het huishoudelijk reglement kan tot gevolg hebben dat de leerling of bezoeker uit de locatie wordt geweerd en in ernstige gevallen, zulks ter beoordeling aan de balletschool, tot beëindiging van de lesovereenkomst.

 3. De leerling of bezoeker is tijdens cursussen, lessen, voorstellingen of andere activiteiten van de balletschool gehouden om de aanwijzingen van de docent en/of ander personeel van de balletschool op te volgen.

 4. De leerling of bezoeker is gehouden alle maatregelen te treffen om te voorkomen dat schade aan het lesgebouw, dan wel hinder aan eventuele medeleerlingen en/of medebezoekers, wordt veroorzaakt. Hiervoor dienen een aantal gedragsregels in acht te worden genomen, inhoudende een verbod op:

  1. Roken. In elke lesgebouw is het verboden te roken, behoudens op daarvoor bestemde plaatsen.

  2. Het gebruiken van consumpties op niet daarvoor kennelijk bestemde plaatsen.

  3. Het betreden van speelvloeren met straatschoeisel of met schoeisel dat niet voldoet aan de voor betreffende speelvloer specifiek te stellen eisen.

  4. Het zonder de vereiste bevoegdheid gebruik maken van voorzieningen, apparatuur, toestellen of materialen.

  5. Bij wanordelijk gebruik door de leerling of bezoeker, heeft de balletschool het recht de leerling of bezoeker de toegang tot de lessen te ontzeggen, zonder dat daarvoor restitutie van de betaalde lesgelden zal worden verleend. Tevens kan dit consequenties hebben voor de in de toekomst eventueel door de leerling te volgen lessen.

 5. Het gebruik van tot het lesgebouw behorende voorzieningen is slechts toegestaan onder toezicht van de balletschool. Het is de leerling of bezoeker daarom niet toegestaan om gebruik te maken van andere toegankelijke neven(- en buiten)ruimten binnen de brede scholen dan het leslokaal waarin de leerling les zal krijgen en de bijbehorende kleed- en wasaccommodaties.

 6. De kleed- en wasgelegenheden zijn toegankelijk 15 minuten voor de lestijd en dienen uiterlijk 15 minuten ná het verstrijken van de lestijd te zijn verlaten.

 7. Indien de balletschool kledingvoorschriften wenst te hanteren voor de lessen, dan zullen deze door de balletschool worden gepubliceerd op de website. De leerling is gehouden deze kledingvoorschriften te volgen. Indien een leerling zich, zulks te beoordelen door de docent of ander personeel van de balletschool, niet aan de kledingvoorschriften houdt, is de balletschool bevoegd de leerling de toegang tot lessen en dergelijke te ontzeggen. Een dergelijke ontzegging van de toegang geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgelden noch tot ontbinding van de lesovereenkomst. De aanschaf van de voorgeschreven kleding komt voor eigen rekening.

 8. Bij het ontstaan of constateren van defecten of beschadigingen aan het lesgebouw is de leerling of bezoeker gehouden hiervan onmiddellijk de docent of ander personeel van de balletschool in kennis te stellen.

 9. Voor rekening van de leerling of bezoeker komen de kosten van herstel van schade, toegebracht aan het lesgebouw, welke schade is ontstaan door schuld van de leerling of bezoeker, hetzij uit nalatigheid, verwaarlozing of anderszins, een en ander ter beoordeling van de balletschool.

 10. Schade aan eigendommen van de balletschool of medeleerlingen / -bezoekers danwel letselschade opgelopen door personen die het gevolg is van het niet opvolgen van aanwijzingen van de docent of overig personeel van de balletschool, komt voor rekening van degene die de aanwijzingen niet heeft opgevolgd en als gevolg waarvan de schade is ontstaan.

 11. De balletschool is gerechtigd, om in een geval van door de leerling of bezoeker aan/in enige ruimte of voorziening aangerichte schade, waarvan de afwikkeling niet naar tevredenheid is geschied, de leerling of bezoeker de toegang tot de lessen te ontzeggen of het lesgeld te weigeren. Deze ontzegging van de toegang, c.q. het weigeren van doceren, kan tevens geschieden overeenkomstig het bepaalde artikel 3, lid 6.

 12. De balletschool behoudt zich voorts het recht voor de leerling of bezoeker, die naar zijn oordeel gevaar op (kan gaan) leveren voor de openbare orde, de goede zeden, de veiligheid van anderen, of de toestand van de accommodatie, zonder nadere verklaring, de toegang tot de lessen en/of de lokalen te ontzeggen of hieruit te (doen) verwijderen. Een dergelijke maatregel geeft geen aanleiding tot resitutie van lesgeld of ontbinding van de lesovereenkomst.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De balletschool is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, inclusief letselschade, of gevolgen van ongevallen als gevolg van het verblijf in de balletschool of op het terrein van de balletschool dan wel tengevolge van het deelnemen aan de cursussen, lessen, voorstellingen of andere activiteiten van de balletschool.

 2. De balletschool is niet aansprakelijk voor het beschadigen, verwisselen of zoekraken van eigendommen van leerlingen en/of bezoekers.

 3. De balletschool is niet aansprakelijk voor diefstal. Leerlingen en/of bezoekers dienen zelf aangifte te doen bij de politie. De balletschool stelt het wel op prijs wanneer diefstal wordt gemeld, zodat gepaste actie ondernomen kan worden.

 4. Zowel voor wat betreft de aanwezige bebouwing, als voor wat betreft hetgeen door leerlingen en/of bezoekers op of in het lesgebouw wordt aangebracht, vrijwaren leerlingen en/of bezoekers de balletschool voor alle aanspraken voor schadevergoeding van derden, een en ander voor zoveel die aanspraken voortvloeien uit de aanwezigheid, de staat en het gebruik van het lesgebouw en de daartoe behorende materialen en/of voortvloeiend uit de door leerlingen en/of bezoekers gepleegde activiteiten.

 5. Het gebruik van tot het lesgebouw behorende voorzieningen is slechts toegestaan onder toezicht van de balletschool. De leerlingen en/of bezoekers vrijwaren de balletschool voor alle aanspraken voor schadevergoeding, wegens ongevallen of gevolgen van ongevallen, welke een gevolg zijn van het gebruik van 'verboden' ruimtes overeenkomstig het bepaalde artikel 8 lid 5.

 6. De balletschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen van type- en zetfouten op de website, op social media, in advertenties, mailings of andere digitale of schriftelijke communicatiemiddelen, verspreid door of namens de balletschool.

 

Artikel 10. Privacybeleid

 1. De balletschool verzamelt voor administratieve doeleinden gegevens over de leerling, waaronder persoonsgegevens, welke worden opgeslagen in de centrale ledenadministratie van de balletschool.

 2. De balletschool verstrekt geen informatie of persoonsgegevens aan derden, behoudens in de gevallen waartoe de wet verplicht.

 3. Het is in het belang van de leerling en de balletschool dat wijzigingen (huisadres, emailadres, telefoonnummer, etc.) zo spoedig mogelijk schriftelijk (per post of e-mail) aan de balletschool worden doorgegeven.

 4. Door aangaan van de lesovereenkomst, een proefles en/of kennismakingscursus geeft de leerling de balletschool foto- en filmrecht. Tijdens de lessen of optredens kunnen foto's / filmpjes gemaakt en gepubliceerd worden door de balletschool. Foto's / filmpjes kunnen gebruikt worden voor promotiemateriaal, de website van de balletschool en social media van de balletschool. De foto's en filmpjes worden niet verstrekt aan derden, behoudens in de gevallen waartoe de wet verplicht. Indien de leerling niet wenst dat zijn / haar foto / filmpje gepubliceerd wordt dient de leerling zelf schriftelijk (brief of e-mail) contact op te nemen met de balletschool. Is geen schriftelijke melding ontvangen, dan wordt de leerling geacht akkoord te gaan met de publicatie van de betreffnde foto's / filmpjes.

 

Artikel 11. Overige bepalingen

 1. Rechten op door de balletschool ontwikkelde (les-)methoden, choreografieën en andere inhoudelijke of artistieke producten komen toe aan de balletschool.

 2. Informatie aangaande lessen, voorstellingen etc. wordt verspreid via de website en per lesbrief.

 

Artikel 12. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, toezeggingen en overeenkomsten met de leerling met betrekking tot het (doen) verrichten van diensten, een en ander in de ruimste zin des woords.

 2. Mondelinge toezeggingen van medewerkers van de balletschool hebben geen gelding, tenzij deze toezeggingen schriftelijk door de balletschool zijn bevestigd. Ook hierop zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 3. Doorhalingen en/of wijzigingen in de overeenkomst en/of voorwaarden zijn alleen geldig indien zij door beide partijen zijn geparafeerd.

 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.

 5. Indien zich tussen de balletschool en de leerling een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

 6. Indien een leerling aanleiding heeft te mogen stellen dat de balletschool zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, zal eerstgenoemde hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken schriftelijk (per brief of e-mail) melding geven aan de balletschool.

 7. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de balletschool partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 8. De rechter in de vestigingsplaats van de balletschool is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de balletschool het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 9. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 10. Het bestaan van enig geschil zal nimmer aanleiding kunnen zijn tot opschorting van enige (betalings-)verplichting.

 11. Indien de balletschool niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de balletschool in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 12. Indien tussen de balletschool en de leerling uitzonderingen op deze Algemene Voorwaarden worden bedongen, zijn deze uitzonderingen slechts rechtsgeldig, indien zij door de balletschool schriftelijk aan het lid zijn bevestigd.

 

Artikel 13. Overmacht

 1. De balletschool is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de leerling indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch kachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting van haar rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet-voorzien, waarop de balletschool geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de balletschool niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de balletschool of van derden daaronder inbegrepen. De balletschool heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de balletschool zijn verbintenis had moeten nakomen.

 3. De balletschool kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 14. Vindplaats en wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de balletschool en worden, op verzoek, kosteloos toegezonden per e-mail, dan wel tegen betaling van portokosten toegezonden per gewone post.

 2. Van toepassing is steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden, zoals zij gepubliceerd zijn op de website van de balletschool.

 3. De balletschool is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De balletschool zal in voorkomende gevallen tijdig de nieuwe Algemene Voorwaarden ter beschikking stellen.

 4. Indien de leerling niet akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden, heeft hij het recht de lesovereenkomst met ingang van de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden, te beëindigen.

 

Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden op 20 november 2015 en vervangen alle overige, eerder gepubliceerde, Algemene Voorwaarden van de balletschool.