Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Balletschool de Kattensprong

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

 1. De balletschool: Balletschool de Kattensprong, een eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister.

 2. De leerling: De natuurlijke persoon die een lesovereenkomst op het gebied van dansante vorming met de balletschool heeft afgesloten. De voogd (ouder / verzorger) die een lesovereenkomst aangaat namens een minderjarige leerling is ten alle tijden verantwoordelijk voor de naleving van deze Algemene Voorwaarden. Zodoende heeft deze term ook betrekking op de bijbehorende voogd.

 3. De bezoeker: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen leerling is, maar wel bij de door de balletschool gegeven lessen en/of evenementen aanwezig is.

 4. De website: www.balletschooldekattensprong.nl

 

Artikel 2. Lesovereenkomsten aangaan

 1. De balletschool hanteert verschillende categorieën lesovereenkomsten; 1) abonnementen: een lespakket met een vaste prijs, 2) proeflessen: een vrijblijvende gratis les, 3) overige door de balletschool op te stellen lesovereenkomsten.

 2. De leerling gaat een bindende, strikt persoonlijke en niet overdraagbare lesovereenkomst aan door een inschrijfformulier bij de balletschool in te leveren of door een les van de balletschool te volgen. Daarmee verklaart de leerling deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en hier zonder voorbehoud mee akkoord te gaan. De leerling heeft hierbij geen recht op bedenktijd, vanwege de wettelijke uitzondering voor diensten voor vrijetijdsbesteding met een afgesproken periode. Indien de leerling minderjarig is, moet de lesovereenkomst aangegaan worden door diens meerderjarige voogd.

 3. De lesovereenkomst is voor de balletschool pas bindend wanneer de lesovereenkomst schriftelijk is bevestigd door de balletschool. De leerling ontvangt een schriftelijke mededeling per mail met bericht van plaatsing en de factuur voor het bijbehorende lesgeld en administratiekosten. De balletschool kan niet aan de schriftelijke bevestiging worden gehouden, indien de leerling redelijkerwijs kan begrijpen dat de schriftelijke bevestiging, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de balletschool aangeeft de leerling niet te kunnen plaatsen, vervalt de lesovereenkomst.

 4. Als begindatum van de lesovereenkomst geldt de op het inschrijfformulier gekozen begindatum, of, indien deze eerder valt, de datum van de door de leerling eerst gevolgde les. Indien de leerling de lesovereenkomst afsluit naar aanleiding van een proefles, dan geldt de datum van de proefles als de begindatum van deze lesovereenkomst.

 5. Het is niet mogelijk om de lesovereenkomst eerder te beëindigen dan de gekozen einddatum. Als einddatum van de lesovereenkomst geldt de op het inschrijfformulier gekozen einddatum, of, indien de leerling geen inschrijfformulier heeft ingeleverd, een door de balletschool gekozen einddatum. In dit laatste geval, kan de leerling tot 3 weken na de begindatum van de lesovereenkomst deze einddatum aanpassen door alsnog een inschrijfformulier in te leveren. Wanneer de balletschool geen inschrijfformulier ontvangt gaat de leerling akkoord met de door de balletschool gekozen einddatum.

 6. Na de einddatum van de lesovereenkomst, wordt deze niet automatisch verlengd. Om door te gaan met de lessen dient de leerling opnieuw een lesovereenkomst af te sluiten door opnieuw het inschrijfformulier in te vullen of de lessen te blijven volgen na de einddatum van de vorige lesovereenkomst.

 7. De balletschool geniet volledige artistieke vrijheid. De leerling is bekend met de prestaties van de balletschool. Indien de leerling omwille van artistieke opvattingen geen verdere medewerking wenst te verlenen aan uitvoering van de lesovereenkomst dan is de leerling nog steeds gehouden tot betaling van het verschuldigde lesgeld.

 8. Door een lesovereenkomst aan te gaan, gaat de leerling tevens akkoord met het Privacybeleid, zoals gepubliceerd op de website. De leerling dient wijzigingen in de persoonsgegevens (bijv. adres, e-mail of telefoonnummer) zo spoedig mogelijk aan de balletschool door te geven.

 

Artikel 3. Lesgeld en administratiekosten

 1. De leerling is verplicht tot volledige betaling van de bij het bericht van plaatsing ontvangen factuur voor het lesgeld en administratiekosten, ongeacht het aantal daadwerkelijk te volgen lessen. Het lesgeld dient in alle gevallen steeds per vooruitbetaling te worden voldaan, volgens het schema van vervaldata op de ontvangen factuur. De leerling betaalt de factuur naar keuze in één keer of door middel van maandelijkse betalingen, waarbij de hoogte van de maandelijkse betalingen vastgesteld wordt door de balletschool. De leerling is zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van het lesgeld. Contante betaling is niet mogelijk.

 2. Sommige abonnementen hebben een vaste begin- en einddatum. Indien bij het aangaan van de lesovereenkomst een abonnement gekozen wordt, waarvan de vaste begindatum al in het verleden ligt, dan wordt voor de lessen van het abonnement die voorafgaand aan de begindatum van de lesovereenkomst plaatsvonden een door de balletschool bepaald lestarief in mindering gebracht op de vaste prijs van het abonnement. Wanneer een proefles als begindatum van de lesovereenkomst wordt beschouwd, wordt deze proefles niet in mindering gebracht bij de berekening van het lesgeld.

 3. De balletschool rekent administratiekosten wanneer de leerling 1) voor het eerst een lesovereenkomst afsluit, die geen proefles betreft, 2) de einddatum van de lesovereenkomst vervroegt, 3) een lesovereenkomst aangaat waarvan de begindatum niet direct aansluit op de einddatum van de vorige lesovereenkomst.

 4. Op het moment van het opstellen van deze Algemene Voorwaarden is les in dansante vorming aan leerlingen onder de 21 jaar vrijgesteld van BTW. Als peildatum voor de leeftijd van de leerling met betrekking tot de BTW geldt de begindatum van de lesovereenkomst. Tenzij anders vermeld zijn alle prijsnoteringen exclusief BTW, welke, indien van toepassing, afzonderlijk in rekening zal worden gebracht.

 5. In het geval dat er sprake is van meerwerk dat is verricht op verzoek van de leerling, dat geen deel van een lesovereenkomst uitmaakt, zal dit meerwerk als een aanvullende opdracht afzonderlijk aan de leerling in rekening worden gebracht. Voor privélessen en workshops wordt het lesgeld en de duur in overleg bepaald.

 6. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op de begindatum van de lesovereenkomst geldende prijzen, zoals gepubliceerd op de website. Alle lesgelden en administratiekosten kunnen jaarlijks, per 1 augustus, worden aangepast met een door de balletschool nader te bepalen bedrag of percentage. De balletschool informeert de leerling uiterlijk 1 juni over de nieuwe tarieven.

 7. De balletschool behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen de begindatum en einddatum van de lesovereenkomst prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, prijzen van grondstoffen, loonkosten, huren en andere aan derden te betalen kosten etc., deze verhogingen aan de leerling in rekening te brengen.

 8. Indien aldus een verhoging wordt doorgevoerd is de leerling in alle gevallen bevoegd de lesovereenkomst tot drie maanden na het doorvoeren van de verhoging te ontbinden, tenzij de balletschool tot de prijsverhoging krachtens wetsbepaling verplicht is. Deze beëindiging van de lesovereenkomst dient schriftelijk te geschieden en door de balletschool te zijn ontvangen tot drie maanden na het doorvoeren van de verhoging. Is geen schriftelijke beëindiging van de lesovereenkomst ontvangen, dan wordt de leerling geacht akkoord te zijn gegaan met de tariefwijziging.

 9. Alle in dit artikel genoemde prijsaanpassingen worden geacht deel uit te maken van de lesovereenkomst.

 10. Kwijtschelding van het lesgeld en/of restitutie van het lesgeld vindt uitsluitend plaats in geval van ziekte of een ongeval waardoor de leerling langer dan twee maanden geen lessen kan volgen, of bij vertrek uit de streek waarin de les wordt gevolgd, indien deze tot gevolg heeft dat de leerling niet meer in staat is tot het volgen van de lessen. Indien de balletschool dit wenst, dient de leerling hiervan bewijs te kunnen overleggen.

 11. Bij het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen aan de betalingsverplichting zal de leerling schriftelijk aangemaand worden om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Wanneer 30 dagen na de 2e herinnering de betaling van het verschuldigde lesgeld alsnog is uitgebleven, is de leerling in gebreke en heeft de balletschool het recht om de lesovereenkomst te beëindigen. De leerling mag de lessen dan niet meer bijwonen, maar blijft hierbij onverminderd verplicht tot het betalen van de volledige factuur met betrekking tot de lesovereenkomst. De leerling dient de balletschool tevens rente te betalen over het bedrag dat de leerling achterstallig is, gerekend vanaf het moment der verschuldigdheid. Alle door de balletschool te maken kosten voor inning van de achterstallige lesgelden, geen uitgezonderd, zijn voor de rekening van de leerling.

 

Artikel 4. Lesrooster en uitval

 1. De lessen zullen worden gegeven volgens het lesrooster dat de balletschool publiceert op de website. De balletschool behoudt zich het recht voor, naar omstandigheden, lessen naar andere tijden en/of lesruimtes te verplaatsen, en zal dit tijdig kenbaar maken aan de desbetreffende leerlingen. Onvoorziene verplaatsingen van de lessen kunnen niet leiden tot restitutie van het lesgeld of een deel daarvan.

 2. Gedurende schoolvakanties en vrije dagen worden er geen danslessen gegeven, maar blijft het lesgeld onverminderd verschuldigd. In de tariefstelling is hiermee rekening gehouden. De data waarop er geen lessen gegeven worden, worden tijdig op de website gepubliceerd.

 3. Indien lessen uitvallen wegens ziekte of een andere reden welke is opgekomen aan de zijde van de balletschool, dan zal de balletschool zich inspannen om een vervangende les aan te bieden. Het niet gebruik maken van deze vervangende les geeft geen aanleiding tot restitutie van het lesgeld. Indien geen vervangende les wordt aangeboden, heeft de leerling bij meer dan twee uitgevallen lessen per lesovereenkomst, recht op restitutie per uitgevallen les van een door de balletschool bepaald lestarief.

 4. De leerling wordt verzocht zich tijdig af te melden indien deze verhinderd is om een les te volgen. Afzegging door de leerling geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld of ontbinding van de lesovereenkomst. Gemiste lessen kunnen eventueel, mits er plek is, worden ingehaald tijdens een vergelijkbare les op een door de docente aangegeven dag en tijdstip.

 5. Wanneer er minder dan 3 leerlingen aanwezig zijn hoeft de les niet door te gaan. Dit geldt niet als een annulering van de zijde van de balletschool, maar als een annulering van de zijde van de leerlingen.

 6. De balletschool behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren, te verzetten of samen te voegen met een andere cursus indien er onvoldoende inschrijvingen zijn. In geval van annulering door de balletschool heeft de leerling recht op terugbetaling van het reeds door de leerling betaalde lesgeld.

 

Artikel 5. Gedragsregels, aansprakelijkheid en overige rechten

 1. De leerling of bezoeker is tijdens lessen en overige evenementen van de balletschool gehouden om de aanwijzingen van de docent en/of ander personeel van de balletschool op te volgen.

 2. De leerling of bezoeker is gehouden alle maatregelen te treffen om te voorkomen dat schade aan het lesgebouw, dan wel hinder aan eventuele medeleerlingen, medebezoekers, docenten en/of overige personeel van de balletschool, wordt veroorzaakt. Hiervoor dienen een aantal gedragsregels in acht te worden genomen:

  1. Het is verboden in het gebouw te roken.

  2. Eten in de lesruimte en kleedkamer is niet toegestaan.

  3. Leerlingen dienen zich tijdens lessen en evenementen te houden aan de kledingvoorschriften zoals gepubliceerd op de website. De aanschaf van de voorgeschreven kleding komt voor eigen rekening.

  4. De lesruimte mag alleen betreden worden met schoeisel dat voldoet aan de voor de les specifiek gestelde eisen.

  5. De balletschool is 15 minuten voor de lestijd toegankelijk en dient uiterlijk 15 minuten ná het verstrijken van de lestijd te zijn verlaten.

  6. De leerling of bezoeker heeft alleen toestemming om het deel van het gebouw te gebruiken waarin de lessen en/of evenementen plaatsvinden. Het gebruik van de voorzieningen, apparatuur, toestellen en/of materialen van het gebouw is slechts toegestaan onder toezicht van de balletschool.

 3. De leerling of bezoeker dient zich te houden aan de nadere gedragsregels, zoals gepubliceerd op de website en/of gemaild naar de leerling.

 4. Overtreding van de gedragsregels en het niet opvolgen van aanwijzingen van de docent en/of ander personeel van de balletschool kan tot gevolg hebben dat de leerling of bezoeker uit de lessen en/of andere evenementen wordt geweerd en in ernstige gevallen, zulks ter beoordeling aan de balletschool, tot beëindiging van de lesovereenkomst, zonder dat daarvoor restitutie van de betaalde lesgelden zal worden verleend.

 5. Indien de leerling of bezoeker een defect of beschadiging aan het lesgebouw of eigendommen van de balletschool en/of andere personen veroorzaakt, dient de leerling of bezoeker zorg te dragen voor de volledige kosten voor herstel. Indien de afwikkeling hiervan niet naar tevredenheid geschiedt, mag de balletschool de lesovereenkomst beëindigen.

 6. Indien de leerling of bezoeker letselschade toebrengt aan andere personen, als gevolg van het niet opvolgen van de gedragsregels en/of aanwijzingen, dient de leerling of bezoeker zorg te dragen voor de volledige kosten voor herstel. Indien de afwikkeling hiervan niet naar tevredenheid geschiedt, mag de balletschool de lesovereenkomst beëindigen.

 7. De balletschool behoudt zich het recht voor de leerling of bezoeker, die naar zijn oordeel gevaar op kan gaan leveren voor de openbare orde, de goede zeden, de veiligheid van anderen, of de toestand van de accommodatie, zonder nadere verklaring, de toegang tot de lessen en/of de lokalen te ontzeggen of hieruit te verwijderen. Een dergelijke maatregel geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld of ontbinding van de lesovereenkomst.

 8. De balletschool is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, letselschade, of gevolgen van ongevallen, als gevolg van het verblijf in de balletschool of op het terrein van de balletschool, dan wel ten gevolge van het deelnemen aan de lessen of overige evenementen van de balletschool.

 9. De balletschool is niet aansprakelijk voor het beschadigen, verwisselen, zoekraken of diefstal van eigendommen van leerlingen en/of bezoekers. Leerlingen en/of bezoekers dienen bij diefstal zelf aangifte te doen bij de politie. De balletschool stelt het wel op prijs wanneer diefstal wordt gemeld, zodat gepaste actie ondernomen kan worden.

 10. De balletschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen van type- en zetfouten op de website, op social media, in advertenties, mailings of andere digitale of schriftelijke communicatiemiddelen, verspreid door of namens de balletschool.

 11. Wij garanderen niet dat de website en mobiele applicaties vrij zullen zijn van virussen, noch dat deze website en mobiele applicaties ten allen tijde beschikbaar zijn en foutloos zullen werken. Het is niet toegestaan de website en mobiele applicaties te wijzigen, kopiëren, beschadigen, overbelasten, hinderen, uit te schakelen of het gebruik en functioneren van de website en mobiele applicaties te belemmeren. Commercieel gebruik van gegevens, afkomstig van en/of vertoond op de website en mobiele applicaties, is niet toegestaan, tenzij hiervoor voorafgaande toestemming is verkregen.

 12. Rechten op door de balletschool ontwikkelde (les-)methoden, choreografieën en andere inhoudelijke of artistieke producten komen toe aan de balletschool. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en/of auteursrechten, ten aanzien van de website en mobiele applicaties en de hierop geplaatste content, zoals teksten, artikelen, afbeeldingen, foto's, namen, logo's en iconen, komen exclusief toe aan Balletschool de Kattensprong en/of haar licentiegevers. Indien je verdergaand gebruik wenst te maken van deze intellectuele eigendomsrechten, dan kun je voor een licentie contact opnemen met ons. Balletschool de Kattensprong en/of haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor.

 

Artikel 6. Toepassingsgebied en wijziging Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de balletschool en worden, op verzoek, kosteloos toegezonden per e-mail, dan wel tegen betaling van portokosten toegezonden per gewone post. Van toepassing is steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden, zoals zij gepubliceerd zijn op de website van de balletschool.

 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen en overeenkomsten tussen de leerling en de balletschool, in de ruimste zin van het woord. Indien tussen de balletschool en de leerling uitzonderingen op deze Algemene Voorwaarden worden bedongen, zijn deze uitzonderingen slechts rechtsgeldig, indien zij door de balletschool schriftelijk aan het lid zijn bevestigd. Mondelinge toezeggingen van medewerkers van de balletschool hebben geen gelding.

 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen. Indien zich tussen de balletschool en de leerling een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie eveneens te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden. Het bestaan van enig geschil zal nimmer aanleiding kunnen zijn tot opschorting van enige (betalings-)verplichting.

 4. De balletschool heeft het recht enig geschil voor te leggen aan een volgens de wet bevoegde rechter. Beide partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de balletschool partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 5. Indien een leerling aanleiding heeft te mogen stellen dat de balletschool zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, zal eerstgenoemde hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken schriftelijk melding geven aan de balletschool.

 6. Indien de balletschool niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de balletschool in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 7. De balletschool is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de leerling indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet-voorzien, waarop de balletschool geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de balletschool niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de balletschool of van derden daaronder inbegrepen. De balletschool heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de balletschool de overeenkomst had moeten nakomen.

 8. De balletschool kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 9. De balletschool is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De balletschool zal in voorkomende gevallen tijdig de nieuwe Algemene Voorwaarden ter beschikking stellen. Indien de leerling niet akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden, heeft hij het recht de lesovereenkomst met ingang van de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden, te beëindigen.

 

Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2020 en vervangen alle overige, eerder gepubliceerde, Algemene Voorwaarden van de balletschool.