Scroll down for English

Schooljaarabonnement

Met het schooljaarabonnement koop je lessen in van 7 september 2024 t/m 29 juni 2025 (ons volledige schooljaar) én deelname aan onze voorstellingen en internationale dansexamens. Tijdens voorstellingen, examens, schoolvakanties en feestdagen worden er geen lessen gegeven en dit is al berekend in de prijs van het abonnement. Na afloop van het gekozen abonnement, kun je eenvoudig verlengen met een nieuw abonnement naar keuze. Let op: Het is niet mogelijk om tussentijds op te zeggen! Wil je een abonnement dat eerder afloopt? Kijk dan bij onze halfjaar- of mini-abonnementen!

De totale kosten van het schooljaarabonnement zijn:

 • Bij 1 les per week
  • van 45 minuten E280,00 per jaar (bijvoorbeeld E28,00 per maand bij 10 maandelijkse termijnen)
  • van 60 minuten E310,00 per jaar (bijvoorbeeld E31,00 per maand bij 10 maandelijkse termijnen)
 • Bij 2 lessen per week E400,00 per jaar (bijvoorbeeld E40,00 per maand bij 10 maandelijkse termijnen)
 • Bij 3 of meer lessen per week E470,00 per jaar (bijvoorbeeld E47,00 per maand bij 10 maandelijkse termijnen)
 • Administratiekosten bij het afsluiten of omzetten van een abonnement E10,00

Wij rekenen 10 euro administratiekosten bij het afsluiten of omzetten van een abonnement. De administratiekosten worden niet gerekend wanneer je een nieuw abonnement afsluit, direct na afloop van een eerder abonnement. Bij meerdere leerlingen uit hetzelfde gezin bieden wij een gezinslidkorting van 5% op het goedkoopste abonnement.

Instromen na de start van het schooljaar

Vanaf 14 september 2024, wordt 5 euro per gemiste lesweek voorafgaand aan de inschrijving van de totaalprijs van het abonnement afgetrokken. Indien hierbij gebruik gemaakt is van een 'gratis  proefles', wordt deze proefles als de eerst gevolgde les gerekend en dus niet in mindering gebracht. Vanaf 1 februari 2025 is het niet meer mogelijk om een schooljaarabonnement af te sluiten. Het is dan nog wel mogelijk om een halfjaar- of mini-abonnement af te sluiten.

Betalingswijzen

Wanneer wij het inschrijfformulier van de leerling ontvangen hebben, ontvangt de leerling vervolgens per mail de bevestiging van inschrijving. Hierbij zit de factuur, evenals onze bankgegevens. De betaling dient in één keer of in maandelijkse termijnen overgemaakt te worden naar de balletschool. Bij te late betaling kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden, en indien nodig, kan de vordering uit handen worden gegeven. Alle daaruit voortvloeiende kosten zullen worden doorberekend naar de betreffende leerling.

School Year Subscription

With the School Year Subscription you buy lessons from 7 September 2024 until 29 June 2025 (our complete school year) and participation in our recitals and international dance exams. No lessons are given during recitals, exams, school holidays and public holidays, and this has already been calculated in the price of the subscription. When the chosen subscription ends, you can easily renew with a new subscription of your choice. Attention: it is not possible to cancel before the end date of the subscription! Do you want a subscription with an earlier end date? Take a look at our Half Year o r Mini Subscriptions!
 
The complete costs of our School Year Subscription are:
 • With 1 lesson per week
  • of 45 minutes E280,00 per year (example E28,00 per month with 10 monthly installments)
  • of 60 minutes per week 310,00 per year (example E31,00 per month with 10 monthly installments)
 • With 2 lessons per week E400,00 per year (example E40,00 per month with 10 monthly installments)
 • With 3 or more lessons per week E470,00 per year (example E47,00 per month with 10 monthly installments)
 • Administration fee when starting or converting a subscription E10,00

We charge a 10 euro administration fee when starting or converting a subscription. The administration costs are not charged when you start a new subscription, immediately after an earlier subscription expires. With several students from the same family we offer a family member discount of 5% on the cheapest subscription.

Starting after the start of the school year

From 14 September 2024, 5 euros for every missed week of class prior to enrollment will be deducted from the total price of the subscription. If you made use of a 'free trial lesson', this trial lesson is counted as the first lesson taken and therefore not deducted. From 1 February 2025 it is no longer possible to buy a School Year Subscription. It will still be possible to buy a Half Year or Mini Subscription!

Payment methods

When we have received the enrollment form from the pupil, the pupil then receives the confirmation of enrollment by e-mail. This includes the invoice, as well as our bank details. Payment must be made in one go or in monthly installments to the ballet school. In the event of late payment, additional costs may be charged and, if necessary, the claim can be handed over. All resulting costs will be passed on to the pupil in question.