Theatre Craft, Grade 1

29-09-2018 17:41

In graad 1 (Grade 1) demonstreren kandidaten een toenemende vocabulaire van beweging in de gekozen discipline. Een goed begrip van de techniek wordt weerspiegeld in het vermogen om eenvoudige bewegingen te coördineren om combinaties van stappen en bewegingskwaliteit te produceren, dwz: precisie en controle binnen het bereik van hun eigen fysieke capaciteit. Kandidaten communiceren een toenemend vertrouwen in prestaties. Ze kunnen muziek interpreteren en tonen een zich ontwikkelende gevoeligheid voor muzikale inhoud en stijl. De voorstellingen van de kandidaten tonen een zich ontwikkelend ruimtelijk bewustzijn, een vermogen om met anderen samen te werken en een reactievermogen op een publiek. Het cijfer van de examinator wordt aangegeven als niet geslaagd (0-64), geslaagd (65-74), verdienste (75-84) of onderscheiding (85-100). Met een geslaagd (Pass) heeft de kandidaat inzicht in de syllabusvereisten met adequate demonstratie (techniek), toont hij enig besef van timing en ritme (muzikaliteit) en verwerft hij een basisgevoel van presenteren (uitvoering). Met een verdienste (Merit) heeft de kandidaat inzicht in de syllabusvereiste met competente tot goede demonstratie (techniek), blijft hij zich bewust van timing en ritme en kan hij reageren op de stemming en veranderingen van de muziek (muzikaliteit) en toont hij de ontwikkeling van expressie door beweging en kan blijk geven van het vermogen om de uitvoering op een publiek te projecteren (uitvoering). Met onderscheiding (Distinction) toont de kandidaat een zeer goed / uitstekend begrip van de syllabusvereisten met een zeer goede demonstratie (techniek), handhaaft een zeer goed / uitstekend ritme en timing, en reageert goed op de dynamiek van de muziek (muzikaliteit), en toont vertrouwen in prestatie en presentatie (prestatie).

In Grade 1 candidates demonstrate an increasing vocabulary of movement in the chosen discipline. An understanding of the technique is reflected in the ability to co-ordinate simple movements to produce combnations of steps and quality of movement, ie: precision and control within the range of their own physical capacity. Candidates communicate an increasing confidence in performance. They are able to interpret music and display a developing sensitivity to musical content and style. Candidates' performances show a developing spatial awareness, an ability to work with others and a responsiveness to an audience. The Examiner's mark is indicated as Unsuccessful (0-64), Pass (65-74), Merit (75-84) or Distinction (85-100). With a Pass, the candidate has an understanding of the syllabus requirements with adequate demonstration (technique), shows some awareness of timing and rhythm (musicality) and attains a basic sense of presentation (performance). With a Merit, the candidate has an understanding of the syllabus requirement with competent to good demonstration (technique), maintains awareness of timing and rhythm and may respond to the mood and changes of the music (musicality) and shows development of expression through movement and may show ability to project the performance to an audience (performance). With a Distinction, the candidate shows a very good / excellent understanding of the syllabus requirements with a very good demonstration (technique), maintains a very good / excellent rhythm and timing, and responds well to the dynamics of the music (musicality), and shows confidence in performance and presentation (performance).

PIN (year) Overall mark (100) Technique (60) Musicality (20) Performance (20) Comments
CDS172 (2019) Merit (75) 43 16 16 Showed an enthusiastic approach to the work. Continue to add detail and correctly form all your lines.
CBX943 (2018) Merit (75) 45 15 16

Tried hard throughout. Aim now to fully finish steps and exercises to neaten more. Care needed at times with timing of set work. 'Dance': happy presentation.

CDS292 (2019) Merit (75) 45 15 16

Very good try. Keep working now to fully finish lines to neaten your exercises. Always listen carefully to the music. 'Dance': lovely presentation. Good girl.

CDS169 (2019) Merit (77) 44 17 16 Danced with obvious enjoyment for the subject. Continue to strengthen and detail all your lines now.
CBX944 (2018) Merit (78) 47 15 16

A confident approach to set exercises. Try now to neaten and fully finish lines. At times timing needed care. 'Dance': good style developing.

CGS320 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well tried. Work hard to sit tall when you extend your legs out on the 'Floor Moves'. I enjoyed your 'Dance'.
CJl168 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well tried. Try to present with more confidence now. I enjoyed your 'Dance'.
CGS280 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. Try hard to sit up tall when your legs are extended in front. I enjoyed your 'Hoe Down'.
CGS319 (2020) Merit (81) 49 16 16 Well done. Keep working to maintain your dancers posture and project your eyeline now. I enjoyed your 'Hoe Down'.