Ballet, Grade 3

29-09-2018 17:21

In graad 3 (Grade 3) demonstreren kandidaten een toenemende vocabulaire van beweging in de gekozen discipline. Een goed begrip van de techniek wordt weerspiegeld in het vermogen om eenvoudige bewegingen te coördineren om combinaties van stappen en bewegingskwaliteit te produceren, dwz: precisie en controle binnen het bereik van hun eigen fysieke capaciteit. Kandidaten communiceren een toenemend vertrouwen in prestaties. Ze kunnen muziek interpreteren en tonen een zich ontwikkelende gevoeligheid voor muzikale inhoud en stijl. De voorstellingen van de kandidaten tonen een zich ontwikkelend ruimtelijk bewustzijn, een vermogen om met anderen samen te werken en een reactievermogen op een publiek. Het cijfer van de examinator wordt aangegeven als niet geslaagd (0-64), geslaagd (65-74), verdienste (75-84) of onderscheiding (85-100). Met een geslaagd (Pass) heeft de kandidaat inzicht in de syllabusvereisten met adequate demonstratie (techniek), toont hij enig besef van timing en ritme (muzikaliteit) en verwerft hij een basisgevoel van presenteren (uitvoering). Met een verdienste (Merit) heeft de kandidaat inzicht in de syllabusvereiste met competente tot goede demonstratie (techniek), blijft hij zich bewust van timing en ritme en kan hij reageren op de stemming en veranderingen van de muziek (muzikaliteit) en toont hij de ontwikkeling van expressie door beweging en kan blijk geven van het vermogen om de uitvoering op een publiek te projecteren (uitvoering). Met onderscheiding (Distinction) toont de kandidaat een zeer goed / uitstekend begrip van de syllabusvereisten met een zeer goede demonstratie (techniek), handhaaft een zeer goed / uitstekend ritme en timing, en reageert goed op de dynamiek van de muziek (muzikaliteit), en toont vertrouwen in prestatie en presentatie (prestatie).

In Grade 3 candidates demonstrate an increasing vocabulary of movement in the chosen discipline. An understanding of the technique is reflected in the ability to co-ordinate simple movements to produce combnations of steps and quality of movement, ie: precision and control within the range of their own physical capacity. Candidates communicate an increasing confidence in performance. They are able to interpret music and display a developing sensitivity to musical content and style. Candidates' performances show a developing spatial awareness, an ability to work with others and a responsiveness to an audience. The Examiner's mark is indicated as Unsuccessful (0-64), Pass (65-74), Merit (75-84) or Distinction (85-100). With a Pass, the candidate has an understanding of the syllabus requirements with adequate demonstration (technique), shows some awareness of timing and rhythm (musicality) and attains a basic sense of presentation (performance). With a Merit, the candidate has an understanding of the syllabus requirement with competent to good demonstration (technique), maintains awareness of timing and rhythm and may respond to the mood and changes of the music (musicality) and shows development of expression through movement and may show ability to project the performance to an audience (performance). With a Distinction, the candidate shows a very good / excellent understanding of the syllabus requirements with a very good demonstration (technique), maintains a very good / excellent rhythm and timing, and responds well to the dynamics of the music (musicality), and shows confidence in performance and presentation (performance).

PIN (year) Overall mark (100) Technique (60) Musicality (20) Performance (20) Comments
CDS262 (2019) Pass (69) 41 14 14 Worked very hard today. However, was unsure of the set work and steps. Continue to practice all elements of the classical requirements.
CBX896 (2019) Pass (70) 42 14 14 Promise shown in the full plié. However, more secure knowledge of the set work would assist the overall performance. Continue to develop the classical requirements.
CBX900 (2019) Pass (70) 42 14 14 Some potential for classical ballet was evident. However, further secure knowledge of the set work would benefit the overall performance.
CBX904 (2017) Distinction (85) 49 18 18

Pleasing sense of performance and a lovely smile. Lines show promise allegro neatly shown and good response to 'Unseen enchaînement'. 'Variation' performed with expression.

CBX903 (2017) Distinction
(85)
49 18 18

Pleasing lines developing and very good musical awareness. Press turnout a little more on allegro. Good elevation today. Quick response to 'Unseen enchaînement'. 'Variation' nicely shown.

CBX901 (2017) Distinction (85) 51 17 17

Placing shows promise with pleasing lines developing. Lovely adage and allegro work. Perform your work a little more now. Good response to 'Unseen enchaînement'. 'Variation' nicely shown.

CBX907 (2017) Distinction (86) 50 18 18

Lovely musical awareness and sense of timing. Well placed work and lines show promise. Allegro neatly shown with good elevation. Good response to 'Unseen enchaînement'. Pleasing performance of your 'Variation'.

CBX905 (2017) Dinstinction (87) 51 18 18

Pleasing lines and placing shows promise. Take care with the placement of attitude. Allegro neatly shown. Good elevation today. Quick response to 'Unseen enchaînement'. 'Variation': beautifully shown.