Ballet, Grade 4

29-09-2018 17:17

In graad 4 (Grade 4) tonen kandidaten geconsolideerde technische vaardigheden en een breed scala aan bewegingen in reeksen van grotere lengte en complexiteit. Ze tonen een duidelijk begrip van de mechanica en het doel van de vereiste woordenschat. Kandidaten tonen het vermogen om een ​​passend gevoel voor stijl vast te houden tijdens complexere sequenties en een grotere gevoeligheid voor verschillende muzikale kwaliteiten. Technische voorziening en een verbeterd ruimtelijk inzicht leiden tot een grotere presentatiezekerheid. Het cijfer van de examinator wordt aangegeven als niet geslaagd (0-64), geslaagd (65-74), verdienste (75-84) of onderscheiding (85-100). Met een geslaagd (Pass) heeft de kandidaat inzicht in de syllabusvereisten met adequate demonstratie (techniek), toont hij enig besef van timing en ritme (muzikaliteit) en verwerft hij een basisgevoel van presenteren (uitvoering). Met een verdienste (Merit) heeft de kandidaat inzicht in de syllabusvereiste met competente tot goede demonstratie (techniek), blijft hij zich bewust van timing en ritme en kan hij reageren op de stemming en veranderingen van de muziek (muzikaliteit) en toont hij de ontwikkeling van expressie door beweging en kan blijk geven van het vermogen om de uitvoering op een publiek te projecteren (uitvoering). Met onderscheiding (distinction) toont de kandidaat een zeer goed / uitstekend begrip van de syllabusvereisten met een zeer goede demonstratie (techniek), handhaaft een zeer goed / uitstekend ritme en timing, en reageert goed op de dynamiek van de muziek (muzikaliteit), en toont vertrouwen in prestatie en presentatie (prestatie).

In Grade 4 candidates demonstrate consolidated technical skills and a wide range of movements in sequences of increased length and complexity. They show a clear understanding of the mechanics and purpose of the required vocabulary. Candidates show the ability to sustain an appropriate sense of style throughout more complex sequences and a greater sensitivity to varying musical qualities. Technical facility and improved spatial awareness lead to an increased assurance of presentation. The Examiner's mark is indicated as Unsuccessful (0-64), Pass (65-74), Merit (75-84) or Distinction (85-100). With a Pass, the candidate has an understanding of the syllabus requirements with adequate demonstration (technique), shows some awareness of timing and rhythm (musicality) and attains a basic sense of presentation (performance). With a Merit, the candidate has an understanding of the syllabus requirement with competent to good demonstration (technique), maintains awareness of timing and rhythm and may respond to the mood and changes of the music (musicality) and shows development of expression through movement and may show ability to project the performance to an audience (performance). With a Distinction, the candidate shows a very good / excellent understanding of the syllabus requirements with a very good demonstration (technique), maintains a very good / excellent rhythm and timing, and responds well to the dynamics of the music (musicality), and shows confidence in performance and presentation (performance).

PIN (year) Overall mark (100) Technique (60) Musicality (20) Performance (20) Comments
CDS261
(2018)
Distinction
(87)
52 17 18

All barre exercises well known. Just at times care needed to sustain turnout on en l'air lines. Good attempt at allegro. Neaten by closing feet tighter and use demi-plié more. Very good response to 'Unseen enchaînement'. 'Improvisation': good movements. Use dynamic more. 'Variation': very good try. Tuck feet under more.

CBX907 (2018) Distinction (88) 53 18 17

Barre: very nice technique developing. Just take care with finer details at times. Good attempt at allegro. Tighten feet in demi-plié. 'Improvisation': very good response. 'Variation': lovely neat placing. Be more confident now.