Tap, Preparatory Grade

02-01-2021 20:24

In het voorbereidende leerjaar (Preparatory Grade) demonstreren kandidaten een basisvocabulaire van beweging in de gekozen discipline. Een goed begrip van de techniek wordt weerspiegeld in het vermogen om zeer eenvoudige bewegingen te coördineren binnen het bereik van hun eigen fysieke mogelijkheden. Het cijfer van de examinator wordt aangegeven als niet geslaagd (0-64), geslaagd (65-74), verdienste (75-84) of onderscheiding (85-100). Met een geslaagd (Pass) heeft de kandidaat inzicht in de syllabusvereisten met adequate demonstratie (techniek), toont hij enig besef van timing en ritme (muzikaliteit) en verwerft hij een basisgevoel van presenteren (uitvoering). Met een verdienste (Merit) heeft de kandidaat inzicht in de syllabusvereiste met competente tot goede demonstratie (techniek), blijft hij zich bewust van timing en ritme en kan hij reageren op de stemming en veranderingen van de muziek (muzikaliteit) en toont hij de ontwikkeling van expressie door beweging en kan blijk geven van het vermogen om de uitvoering op een publiek te projecteren (uitvoering). Met onderscheiding (Distinction) toont de kandidaat een zeer goed / uitstekend begrip van de syllabusvereisten met een zeer goede demonstratie (techniek), handhaaft een zeer goed / uitstekend ritme en timing, en reageert goed op de dynamiek van de muziek (muzikaliteit), en toont vertrouwen in prestatie en presentatie (prestatie).

In Preparatory Grade candidates demonstrate a basic vocabulary of movement in the chosen discipline. An understanding of the technique is reflected in the ability to co-ordinate very simple movements within the range of their own physical capability. The Examiner's mark is indicated as Unsuccessful (0-64), Pass (65-74), Merit (75-84) or Distinction (85-100). With a Pass, the candidate has an understanding of the syllabus requirements with adequate demonstration (technique), shows some awareness of timing and rhythm (musicality) and attains a basic sense of presentation (performance). With a Merit, the candidate has an understanding of the syllabus requirement with competent to good demonstration (technique), maintains awareness of timing and rhythm and may respond to the mood and changes of the music (musicality) and shows development of expression through movement and may show ability to project the performance to an audience (performance). With a Distinction, the candidate shows a very good / excellent understanding of the syllabus requirements with a very good demonstration (technique), maintains a very good / excellent rhythm and timing, and responds well to the dynamics of the music (musicality), and shows confidence in performance and presentation (performance).

Pin (year) Overall mark (100) Technique (60) Musicality (20) Performance (20) Comments
CGS320 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well tried. Keep the knees relaxed on your 'Claps and stamps'. Try to keep smiling now. Well tried 'Dance'.
CJL168 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well tried. Remember to keep knees relaxed. Aim now to improve use of projection. Well tried 'Dance'.
CGS280 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. Keep the knees relaxed and remember to project to the audience. Well tried 'Dance'.
CDS172 (2020) Merit (81) 49 16 16 Well done. Work is well known. Try to relax the knees more now, especially on your 'Claps and stamps'. Well tried 'Dance'.
CDS169 (2020) Merit (81) 49 16 16 Well done. Try to present with more confidence now. Well tried 'Dance'.
CGS319
(2020)
Merit (81) 49 16 16 Work is well known. Aim now to present with increased sense of audience. Relax knees on 'Claps and stamps'. Well tried 'Dance'.
CBX944 (2020) Merit (81) 49 16 16 Well done. Relax the knees more on your 'Claps and stamps'. Well tried 'Dance'.